Info

Info

Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission, FSSM

Lärogrund

Vi bygger vår lärogrund på Bibeln och den är det högsta rättesnöret för vår tro, vårt liv och vår lära och i enlighet med den bör varje lära granskas och bedömas. Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelseskrifter är även normerande för oss. 

Lärogrunden för Finlands evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission rf, FSSM, samt lokalföreningarna i Åbo, ÅSSM, och Helsingfors, HSSM. Vasa Studentmission, VSM, har samma lärogrund som International Fellowship of Evangelical Students, IFES.

Vi betonar särskilt följande:

  • Hela Bibeln har uppstått genom den Helige Andes inspiration och är som Guds ord absolut sanning.

  • Den treenige Guden har genom sitt ord skapat världsalltet. I syndafallet, som är en historisk verklighet, trotsade människan, lockad av satan, Guds heliga vilja, förlorade gemenskapen med honom och kom under hans vrede. Efter syndafallet föds människorna helt fördärvade av synden och de är i sitt naturliga tillstånd satans trälar. Människan kan inte och vill inte älska Gud och sin nästa och hon vill inte heller låta sig frälsas från detta tillstånd.

  • I sin kärlek sände Gud sin ende Son, född av jungfrun Maria till sann människa. Syndfri försonade Kristus genom sin korsdöd världen med Gud och bar synden, skulden och straffet samt beredde åt oss syndare förlossning från syndens, dödens och djävulens våld. Uppväckt av Gud stod Kristus kroppsligen upp från de döda och uppfor till himmelen.

  • Då människan i tro mottar Kristus som sin personliga Frälsare, tillräknar Gud henne inte hennes synder, utan förlåter dem för Kristi skull och ikläder henne Kristi renhet och helighet. Gud rättfärdiggör människan av nåd allena genom tro. Då människan är pånyttfödd och är i nådens tillstånd, förblir hon dock en syndare och behöver förnyad förlåtelse i Jesu blod och en allt fullständigare överlåtelse åt den helige Ande som bor i henne.

  • Dopet och nattvarden, i vilka nåden erbjuds, är Guds gärning och gåva för att väcka och stärka tron. Utan tro på det Guds ord som är förenat med sakramenten, blir dess löften inte uppfyllda.

  • Guds församling är ett samfund av alla troende, som är födda av den Helige Ande, ett samfund där evangelium rent förkunnas och sakramenten förvaltas i överensstämmelse med evangeliet. De som hör Kristus till, är ett i den Helige Ande, som gör dem till Kristi vittnen och nästans tjänare för att uppbygga församlingen.

  • Församlingen väntar på Kristi andra ankomst. Vid den yttersta domen skall de troende få äga den eviga glädjen som är tillredd åt dem och de otrogna blir dömda till en evig fördömelse.

Värderingar

Missionalitet

• Vi vill framför allt finnas på campusen och skolorna

• Alla unga förtjänar att höra evangeliet

• Alla har en kallelse och en plats i Guds stora plan; detta vill vi stöda

• Den kristnes kallelse är att leva sitt liv som en hel människa

• Vi är en del av en världsvid familj, med både inre och yttre mission

Studentinitiativ

• Den studerande är inte ett objekt, utan ett subjekt

• Vi bygger vår verksamhet på studerandeinitiativ och -kreativitet

• Vi stöder de unga att verka i olika uppgifter enligt deras förmåga

• Vi erbjuder praktik- och civiltjänstgörarplatser när det finns ekonomiska resurser

Firande

• Varje gång vi lyckas med någonting är det värt uppmärksamhet och att firas

• Vi vill främja en god anda i allt vårt arbete

• Vi ger respons i positiva ordalag

• Vi ordnar fester och måltider för att främja gemenskapen och få en försmak av himlen

Att bry sig om

• Vi vill tala gott om varandra

• Vi vill ge uppmärksamhet åt varandra i vardagen och speciellt vid vändpunkter i livet

• Människan är viktigare än jobbet eller uppgiften

• Vi vill möta människor och bry oss om varandra

• Vi bygger en gemenskap där det är gott att vara med och arbeta, och som det också är lätt att lämna

• Vi vill ge mänskan stöd att växa på alla plan

Gemenskap

• Vi vill att vår kristna gemenskap ska vara öppen för olika typer av människor

• Vi stöder den enskilda studerandes identitet i enlighet med en kristen mänskouppfattning

• Vi vill ge rum för olika sorts uttryck för kristen tro

• Vi respekterar alla oberoende av deras åsikter