Pro Studentmissionen

Pro Studentmissionen

Föreningen vill förvalta större donationer och testamenten avsedda för evangelisation och mission bland svenskspråkiga studerande i Finland i enlighet med föreningens värdegrund.

Värdegrund

Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras livsval så att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande medborgare i samhället. Föreningen vill verka på biblisk grund med evangeliet i centrum och i enlighet med den lutherska bekännelsen.

Varför vi finns

Föreningen konkurrerar inte med befintliga organisationer utan stöder och kompletterar dessa. Ett huvudsyfte med föreningen är att förvalta gåvor och testamenten och därmed på lång sikt stöda kristet arbete bland studerande.

Vi vill hålla kontakt med personer som är intresserade av att stöda föreningens verksamhet, t.ex. i form av vängudstjänster, utflykter och resor.

Såhär används och förvaltas pengarna

Vi kommer i första hand att investera donationerna. Placeringarna sker på inrådan av ett team bestående av professionella placeringsexperter. Vi beaktar även etiska principer i placerandet. Placeringarna ger avkastning, som regelbundet kan betalas ut. Vi ger gärna bidrag till personalkostnader. Medarbetare är viktiga för kontinuiteten i arbetet, och det är vanligtvis svårare att få stöd för just löner från annat håll.

Om donatorn vill att pengarna skall betalas ut direkt, behöver han/hon nämna det i samband med donationen. Vi delar då upp summan och betalar av den månadsvis så länge pengarna räcker.

Konto för donationer

Pro Studentmissionens kontonummer är: FI89 4958 0010 0614 26. Banken är Kvevlax Sparbank. Ange ref.nr. 1232 för donationer som skall ge avkastning eller 1290 för donationer som skall betalas ut direkt.

Vi behöver medlemmar

Vi tar in nya medlemmar när som helst under året. Mejla pro.studentmissionen@gmail.com för att bli medlem! En medlem måste omfatta syftet för föreningen och bli godkänd av styrelsen. Man måste vara minst 18 år gammal för att bli medlem.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och är 20 euro per år för förvärvsarbetare och 10 euro för studerande, mammalediga, pensionärer m.fl. motsvarande. Ref.nr för medlemsavgifter är 123. Målsättningen är att medlemsavgifterna skall täcka de administrativa kostnaderna, så att donerade medel i sin helhet kan gå till arbete bland studerande.

Hur kan jag hjälpa till?

Gör Pro Studentmissionen känd! Berätta om föreningen åt dina vänner, t.ex. genom att dela ut visitkort. Be att få korten genom att maila pro.studentmissionen@gmail.com! Medverka gärna i planering och genomförande av vängudstjänster.

Såhär är arbetet organiserat

Pro Studentmissionen är en registrerad förening. Vi håller årsmöte under vårterminen, och dit är alla medlemmar välkomna. Årsmötet väljer styrelse, godkänner verksamhetsberättelse och bokslut, samt verksamhetsplan och budget. Styrelsen ansvarar för verksamheten.

Kontakta oss

Har du frågor, idéer, förslag? Mejla pro.studentmissionen@gmail.com!